Kleurenbalk

Actueel

 

 

 

 

 

 

 

8 januari 2019

De Nashville verklaring

Iedereen heeft het recht om veilig zichzelf te kunnen zijn. Er bestaan dan ook zorgen over de Nashville verklaring, die dit recht inperkt. Tegelijkertijd heeft iedereen in Nederland het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Wanneer dit echter tot gevolg heeft dat mensen worden uitgesloten op school of op de werkvloer omdat zij bijvoorbeeld LHBTI zijn, is dat verboden volgens de wet. De vinger moet aan de pols gehouden worden of de Nashville-verklaring leidt tot uitsluiting van mensen of groepen. Er is aangifte gedaan bij de politie en het Openbaar Ministerie heeft besloten om de verklaring te onderzoeken op strafbaarheid. Dat betekent dat de tekst beoordeeld wordt aan de hand van het discriminatie artikel in het Wetboek van Strafrecht.

Art. 1 NOG neemt discriminatieklachten in behandeling. Als u een klacht wilt indienen naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de Nashville verklaring, dan kunt u bij ons terecht. U kunt mailen naar info@art1no-gelderland.nl, u kunt bellen naar 088 784 64 64 of u kunt via de website van Art. 1 NOG een klachtenformulier invullen.

 

Nieuwsbrief RDO Oost-Nederland 2017

 

26 april 2018

Duizenden meldingen van discriminatie in beeld

Vandaag komt de rapportage uit over discriminatiemeldingen bij de politie en antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland over 2017. De cijfers zijn aangevuld met gegevens van het College voor de Rechten van de Mens en MiND, het meldpunt voor discriminatie op internet.

Op eenheidsniveau zijn in negen van de tien eenheden regionale rapportages opgesteld, met cijfers van ADV’s en politie naast elkaar gepresenteerd.

Minder meldingen bij politie, stabiel aantal bij ADV’s

Discriminatie is een maatschappelijk probleem dat op diverse terreinen in de samenleving voorkomt. Zo wordt dat ook ervaren door Nederlanders, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Er zijn verschillende instanties waar ervaren discriminatie gemeld kan worden. Ten opzichte van 2016 is er bij de politie een daling te zien, terwijl bij de ADV’s het aantal meldingen vrijwel gelijk bleef. Dat geldt ook voor MiND. Het College voor de Rechten van de Mens (College) ontving minder verzoeken om een oordeel.

De cijfers van gemelde discriminatie-incidenten luiden als volgt:

Politie: 3.499                 ADV’s: 4.691                MiND: 1.367                 College: 416

Meer geweld en bedreigingen

Bij bijna 1 op de 5 discriminatie-incidenten die de politie registreerde, was sprake van geweld. Ook bedreigingen met een discriminatie motief namen toe.

Bij de ADV’s gaat het in twee derde van het aantal meldingen om ongelijke behandeling.

Gronden

Om discriminatie (juridisch) aan te kunnen pakken, is het van belang dat er een grond of reden aan te wijzen is. De meeste meldingen gaan over herkomst, waaronder huidskleur of komaf. Al jaren is dit de meest genoemde grond.

In 2017 was er een opvallende stijging te zien van de gronden handicap en geslacht. Dit manifesteerde zich vooral bij de ADV’s en het College. Wat betreft handicap ging het vooral om (fysieke) toegankelijkheid en bij geslacht om zwangerschap. Een deel van de meldingen vanwege geslacht kwam van transgender personen.

Bij alle vier organisaties was er een daling te zien in het aantal incidenten op grond van moslimdiscriminatie. De meeste van die meldingen speelden zich af op de openbare weg, in de directe woonomgeving en op het terrein van media. De daling spreekt het gevoel van onveiligheid bij met name vrouwen met een hoofddoek tegen.

Terreinen

Bij de ADV’s werd de arbeidsmarkt het meest genoemd als terrein waarop het incident plaatsvond. Bij de politie is vooral discriminatie in de woonomgeving gemeld.

Samenwerking

De vier organisaties waar discriminatie gemeld kan worden brengen gezamenlijk hun cijfers uit, opdat een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt aan ervaren discriminatie door burgers in Nederland. De gebundelde rapportage maakt vergelijkingen mogelijk en biedt daardoor inzicht aan lokale en landelijke overheden.

Het Openbaar Ministerie, samenwerkingspartner in de strafrechtelijke aanpak van discriminatie, publiceert ook op 26 april haar rapport met gegevens over discriminatiezaken in 2017.

Het landelijk rapport wordt tegelijkertijd met een brief over de aanpak van discriminatie door het kabinet aan de Tweede Kamer gezonden. Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maken de cijfers duidelijk dat aanpak van discriminatie blijvende en onverminderde aandacht verdient.

Voor de pers:

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Frederique Janss van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, de branchevereniging van ADV’s.

Telefoonnummer: 023-5315842 of 06-50608092

 

26 april 2018 – Meer dan 1600 meldingen van discriminatie in Gelderland en Overijssel

Afgelopen jaar zijn er in totaal 1629 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de politie en meldpunten in Gelderland en Overijssel. Het gaat om incidenten waar burgers zich beledigd, buitengesloten of gediscrimineerd voelden. Bij de politie worden vaker incidenten gemeld waarbij geweld of bedreigingen een rol spelen. Bij de meldpunten komen veel meldingen binnen over discriminatie op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld van werknemers die geweigerd zijn voor een opleiding, omdat ze te oud zijn. Maar ook jongeren hebben te maken met discriminatie.

“Ik fietste naar werk en jongens riepen ‘vieze aap, ga terug naar het oerwoud, we moeten hier geen zwarte. Wat heb ik ze aangedaan? Ze gingen niet weg en ze volgden mij de hele weg naar m’n werk’, meldde Job (17 jaar). Het is een van de schrijnende voorbeelden van discriminatie. In de Monitor discriminatie en cijfers gemeenten 2017 Oost-Nederland leest u meer over het aantal meldingen van discriminatie.

Het is dit jaar voor het eerst dat de cijfers op deze manier gepubliceerd worden. De politie heeft haar registratiemethode aangepast, waardoor de cijfers niet vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Voor de politie en meldpunten is discriminatie belangrijk, omdat het een diepe impact op slachtoffers kan hebben. Zeker als discriminatie gepaard gaat met geweld of bedreiging. De politie doet dan strafrechtelijk onderzoek om daders op te sporen. Bij meldingen waar strafrechtelijk onderzoek niet mogelijk is, kan de politie slachtoffers doorverwijzen naar een meldpunt discriminatie. Meldpunten voeren de wettelijke taken uit voor gemeenten op het gebied van bestrijding van discriminatie, zoals bijstand, bemiddeling en registratie van discriminatie incidenten.

Discriminatie is het in gelijke gevallen anders behandelen van mensen in vergelijking met anderen op basis van kenmerken die er in een specifieke situatie niet toe doen. Kenmerken zoals herkomst, huidskleur, nationaliteit, seksuele gerichtheid, geslacht, geloofs- of politieke overtuiging, handicap of leeftijd.

21 maart 2018 – gemeente Apeldoorn neemt stoeptegel in ontvangst

Jan Stuart van gemeente Apeldoorn ontving vanmiddag de derde stoeptegel. Margien de Vries van GroenLinks en Esref Ocal van de PvdA waren erbij. “Een steengoede actie.”

 

21 maart 2018 – Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Gelijkheid begint aan de voordeur!

Naast Stimenz kan nu ook gemeente Harderwijk de grondwet in de grond leggen #stoeptegelactie #gelijkheidsbeginsel

 

15 maart 2018 – Stimenz legt de Grondwet in de grond

Vanwege de week van zorg en welzijn en in aanloop naar 21 maart, het eerste exemplaar van de #stoeptegelactie van #Art1NOG in de grond @Stimenz onder het motto: #Gelijkheid begint bij de voordeur!
#WZW2018 #gelijkheidsbeginsel #dag tegen #racisme #discriminatie

NOS

Uitzendbureaus: liever geen Turken of Marokkanen in callcenter? Dat kan!

Bijna de helft van 78 willekeurig gebelde uitzendbureaus werkt mee aan discriminatie op afkomst. Dat meldt consumentenprogramma Radar.

lees hier meer

Landelijke campagne

voor social post alleen naam

Woensdag 2 september is de landelijke campagne ‘Zet een streep door Discriminatie’ van start gegaan. Om 16.30 lanceerde minister Plasterk aan de Hofvijver deze campagne.

Doe ook mee en download je eigen streep via toolkit.discriminatie.nl

_________________________________________________________